Ana Sayfa İletişim
Faydalı Linkler
SAKARYA AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi:

MADDE 1- Derneğin Adı: “Sakarya Aydınlar Ocağı Derneği”dir.
Derneğin merkezi Sakarya’dır. Şubesi açılmayacaktır.      
MADDE 2- Derneğin Amacı: Milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak. Milli bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele etmek. Milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmek ile Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.
Dernek, Amacını Gerçekleştirmek İçin:
1) Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk ahlak ve geleneklerini, Türk dilini ve sanatını müdafaa etmek; bu konuda geliştirici ve özendirici çalışmalar yapmak ve yaptırmak;
2) Memleket meselelerine ve milli davalara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak milli menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bularak yaymasını, yaygın hale gelmesini sağlamak;
3) Fikirde ve davranışta Türk milli idealine bağlı nesiller yetiştirmeğe çalışmak;
4) Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurmaya çalışmak;
5) Konferanslar, seminerler, açık oturumlar, Kurslar, paneller ve benzeri diğer eğitim faaliyetlerini yapmak, bunları gerçekleştirmek için gerekirse uygun lokaller açmak;
6) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak;
7) Amacına uygun konserler ve temsiller verdirmek, sergiler açmak ve bunlara benzer san’at ve kültür faaliyetlerinde bulunmak;
8) İlmi çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara yardımcı olmak;
9) Amacına uygun Neşriyat (Yayın) yapmak ve yayımlanmış yayınların dağıtımını yapmak;
10) Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar oluşturmak, vakıflar ve tesisler kurmak;
11) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygun çalışma ortamlarını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
12) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;
13) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konserler, balolar, tiyatrolar, sergiler, spor çalışmaları, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;
14) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektir.

MADDE 3- Aydınlar Ocağı Derneği siyasetle uğraşmaz.

 Üyelik İşlemleri
MADDE 4- Üye Olmak:
1-18 yaşını bitirmiş, medeni haklara ehil ve meslek sahibi her Türk, derneğe üye olabilir. 2253 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer Kanunların derneklere üye olamayacakları belirttiği kişiler dernek üyesi olamazlar. Kendi iradesi dışında yabancı bir devletin uyruğunda bulunan Türkler de, Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulundukları takdirde, derneğe üye olabilirler.
2-Aydınlar Ocağı Derneği’ne giriş, iki üyenin teklifini ihtiva eden yazılı müracaatla olur. Yetkili Kurul, müracaatı en çok 30 gün içinde karara bağlar ve sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurur. Üyeliğin ret sebebini açıklama mecburiyeti yoktur. Üye kabulü, Yönetim Kurulunun tam sayısının üçte ikisi ile olur. (2253 sayılı sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca). Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan Türk vatandaşları yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

MADDE 5- Üyelikten Çıkma:
1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten istifa ettiği tarihten itibaren birikmiş aidat borcunun ödenmesi şarttır.

MADDE 6- Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Haller:
1-Derneğin tüzük ve kararları ile maksat ve amacına aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-2. Maddeye aykırı faaliyette bulunan, millet ve memleket severliğin şeref ve vakarı ile telifi mümkün bulunmayan her türlü fiil ve hareketlerde bulunmak,
7- Üyelikten çıkarma Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, gerekirse tahkikat komisyonu kurabilir ve aşağıda belirtilen şart ve şekillere uyulmak suretiyle Dernek’ten çıkarılabilir.
8- Ocağın Tüzük, talimatname ve kararları ile maksat ve amacına aykırı hareket etmek, şeref ve haysiyet kırıcı bir fiili işlemek, kuralları bozmak, 2. maddeye aykırı faaliyette bulunmanın cezası kesin olarak dernekten ihraçtır. Herhangi bir cezai karar verilmeden önce alakalıların dinlenilmesi ve yazılı müdafaalarının alınması lazımdır. Tebligattan sonra yedi gün içinde yazılı müdafaa göndermeyen üye bir hak iddia edemez. Hakkında tebligat yapılan üye hakkında karar, takibat başladıktan sonra en geç altmış gün içinde verilir. İhraç edilen üye otuz gün içinde Genel Kurula itirazda bulunulmazsa bu karar kesinleşir. İtirazda bulunması halinde takip edilen ilk Olağan Genel Kurulda görüşülür. Genel Kurulun, ihracın tasdiki veya bozulması hakkındaki kararı kesindir. ( 5253 Sayılı Yasanın 17’nci Mad. uyarınca).
9- “Çıkarılmayı Gerektiren Maddede” yazılı filleri işlediği sabit olan üyelere gerektiğinde (işlediği fiilin ağırlık durumuna göre) aşağıdaki ceza kararları da tatbik edilebilir:
a) İhtar,
b) Geçici ihraç,
c) Daimi ihraç.
10- Dernekten çıkarılma cezası verilenler veya çıkarılanlar (daimi ihraç edilenler), üye kayıt defterinden silinirler. İhraç edilen üyeler, her ne sebeple olursa olsun dernek malvarlığından hak iddia edemezler.
Üyenin Hakları:
MADDE 7- Üyenin Hak ve Vazifesi:
1) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.       
2) Her üye istifa hakkına sahiptir.
3) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
4) Üyeler, Yönetim Kurulunun verdiği vazifeleri yapmak zorundadırlar. Üye herhangi bir sebeple yapamayacağı vazife için önceden mazeretini beyan ederek itirazda bulunabilir.
5) Birden fala şubeye kayıt yapılamaz
    
       Dernek Organları:
MADDE 8- Derneğin Organları Aşağıda Gösterilmiştir.
a) Genel Kurul
b) Divan
c) İlim ve İstişare Kurulu
ç) Yönetim Kurulu
d) Denetleme Kurulu
Genel Kurulun ve Denetleme Kurlunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.(5253 ilgili Yasa).
         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü:
MADDE 9- Genel kurul: Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
1- Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
3- Olağan genel kurul toplantıları en geç 2 (iki) yılda bir Haziran ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

MADDE 10- Çağrı Usulü
1-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati ve yeri derneğin internet sayfası yoluyla, watsap, elektronik posta veya günlük gazete aracılığıyla bildirilir. Toplantı gündeminin en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmesi; yazılı olarak bildirilmesi, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj-watsap gönderilmek suretiyle iletilmesi veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle ilan edilmesi zorunludur.
2- İlk çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
3-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç yüz seksen gün içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
4-Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 11- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu şehirlerden (yerden) başka bir yerde yapılamaz. Merkezin bulunduğu yerdeki adres binası toplantı yapılmasına uygun ise bina adresinde, değilse, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir adres veya yerde yapılabilir.
MADDE 12-Toplantı Usulü:
1-Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
2-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
3-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
4-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile en az 2 (iki) yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
5-Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazır ün listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
6-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
7-Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
8-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmesinden sorumludur.
MADDE 13- Toplantıda Görüşülecek Konular:
        1- Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri:
MADDE 14- Genel Kurulda Oy Kullanma:
1-Aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının (Divan başkanı) belirteceği yöntem uygulanır.
2-Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
3-Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
MADDE 15-Aşağıda Yazılı Hususlar Genel Kurulca Görüşülüp Karara Bağlanır.   
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
         13-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
         14-Genel Kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
15-Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 Seçim Esnasında Yapılması Gerekenler İle Divan Teşekkülü ve Yetkileri: 
MADDE 16-  Seçim Esnasında Yapılması Gerekenler:
1-Seçimler için divan başkanının imzasını taşıyan ve Derneğin mührünü havi pusulaların kullanılması ve üyelere isimlerinin belirtilerek dağıtılması ve aynı şekilde toplanması şarttır.
2- Rey verecek kimse kalmadığı anlaşılınca başkanlık seçime son verir ve sayıma geçilir.
3-Bundan sonra artık rey verilmez.
4-Dernek mührünü ve Genel Kurul başkanının imzasını ihtiva etmeyen, evvelden hazırlanmış basılı rey pusulaları geçerli değildir.
5-Genel Kurul toplantılarına ait zabıtlar, kararlar, rey pusulaları, takrir ve teklifler başkanlık tarafından imza edilir, saklanmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi edilir

 MADDE 17-  Divan ve Teşekkülü:
1-Divan, Genel Kuruldan sonra, Derneğin en yüksek organıdır.
2-Divan; İlim ve İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan teşekkül eder.
3- İlim ve İstişare Kurulu Başkanı aynı zamanda Divana başkanlık eder.   
4-Toplantılarda dernek başkanı, ikinci başkan ve genel sekreter de, divan katibi olarak vazife görür. 
MADDE 18- Divanın Vazife ve Yetkileri:
1- Derneğin faaliyetlerinin maksat ve amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
2- İlim ve İstişare kuruluna vazife vermek, bu kuruldan gelen tavsiyeleri karara bağlamak, gerekiyorsa meselelerin halli hususunda komisyonlar kurmak,
3- İcabı halinde Genel Kurulun toplanması hususunda Yönetim Kurulundan talepte bulunmak,
5- Yönetim Kurulunun faaliyetlerine yön vermek, tavsiyelerde bulunmak,
6- Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatnameleri gözden geçirip müzakere etmek.
       
        İlim ve İstişare Kurulu ve Görevleri:
MADDE 19- İlim ve İstişare Kurulu:
1-Genel Kurulca on kişiden teşekkül etmek üzere ve bir olağan Genel Kurul dönemi için seçilir.
2-Kurul, seçimi takiben arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir de katip seçer. İlim ve İstişare Kurulu, Kurul Başkanının veya Yönetim kurulunun lüzum gördüğü hallerde ve davet üzerine toplanır.

MADDE 20- İlim ve İstişare Kurulunun Görevleri:
1- Derneğin amacına uygun olan ilmi faaliyetler, neşriyat ve konferanslar düzenlenmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak,
2- Yönetim Kurulunun çalışmalarına ilmi ve istişare mahiyette yardım etmek,
3- Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatlarını incelemek ve derneğe alınıp alınmamaları hususunda Yönetim Kuruluna sözlü görüş veya yazılı rapor vermek,
4- Milli kültürün gelişmesini sağlamak amacı ile çeşitli komisyonlar kurmak ve dernek üyelerinden de bu komisyonlara üye seçmesini sağlamak, her türlü kültürel faaliyetleri tanzim ve bu çalışmalar sonunda meydana gelecek eserleri bastırmak hususunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
5- Yurtlar ve vakıflar tesisi hususunda gerekli tetkikatı yapıp yönetim kuruluna görüş bildirmek (mütalaa vermek),  özetle, derneğin amacına uygun her faaliyette Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır.      
      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri ile Mazeretsiz Toplantıya Katılmama:
MADDE 21 -Yönetim Kurulu:
1-Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca gizli veya açık oyla seçilir.
2-Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri takiben, kendi aralarında aşağıdaki gibi iş bölümü yaparlar:
a) Genel Başkan
b) Genel Başkan Vekili ( İkinci Başkan)
c) Genel Sekreter
ç) Genel Sayman (Muhasip ve veznedar)
e) Üç üye
3-Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alınan kararla görev bölüşümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve üyeleri belirler.
4- Belirli gün ve saatte olmak üzere, en az ayda bir defa toplanır, kararları oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın kararı geçerli sayılır.
5-Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden boşalması halinde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

        Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
MADDE 22 -         Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir:
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
5-Genel Kurulun ve Divanın kararlarını icra etmek,
6-İlim ve İstişare Kurulu tarafından verilen görüş ve önerileri (mütalaaları) karara bağlamak ve gereğinde Divana sunmak,
7-Derneğin her türlü idari, ilmi faaliyetlerini tanzim etmek,
8-Lokali idare etmek, bu hususta mesul kimseleri tayin ve Divanın tasdikinden geçen talimatnameye uygun idare ettirmek,
9- Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini tanzim etmek,
10-İlim ve İstişare Kurulunun mütalaasını alıp, Divanın tasdikinden geçirmek suretiyle talimatnameler hazırlamak, derneğin gelirlerini temin ve gereken masraflarını yapmak,
11-Lokal kiralamak, lüzumlu demirbaşları satın almak, derneğin gayesine uygun şekilde lokali tanzim ve toplantılar tertip etmek,
12-Dernek lokalinde ve sair yerlerde konferanslar, seminerler tertip ve bunları dernek üyelerine veya amacına uygun çalışmaları ve neşriyatı olan kimselere verdirmek,
13-Üyelerden gerekenlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,
14-Şube açmak isteyen yerlerden alınacak teklifleri İlim ve İstişare Kuruluna havale ile mütalaasını alıp Divanda müzakere ile Divanın tavsiyelerine uygun karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek,
15-Üye olmak isteyenlerin taleplerini ilim ve istişare kuruluna havale ile alınacak mütalaaya göre kararlar vermek,
16-İlmi ve kültürel çalışmalarda Divanın direktiflerine, İlim ve İstişare Kurulunun tavsiye ve görüşlerine göre faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 23- Mazeretsiz Toplantıya Katılmama:
1-Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak birbiri ardına üç defa devam etmeyenler veya altı ay içinde mutat beş toplantıda hazır bulunmayanlar istifa etmiş sayılırlar.
2- Bunların yerine sırada olan yedek üyeler elektronik posta, watsap veya taahhütlü mektupla davet edilir. Bu mektubun alınışından itibaren bir hafta içinde mazeretsiz davete icabet etmeyen yedek üyeler dahi istifa etmiş sayılırlar.
4-Yerlerine yedek kalmaksızın dört üyeliğin düşmesi halinde Yönetim Kurulu vazifeye devam etmez. Bu takdirde 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince işlem yapılır.

     Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE 24 -Denetim kurulu:
1-Derneğin mali işlerini ve faaliyetlerini incelemek ve denetlemek üzere Genel Kurul tarafından üç asil ve üç yedek denetici seçilir.
2-Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden boşalması halinde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
        3- Denetçiler olağan Genel Kurulca yeniden seçilirler.

MADDE 25- Denetim Kurulunun Görev veYetkileri:
1-Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek,
2-Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek,
3-Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemeler yapmak ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarına sunmak,
2-Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını sağlamaktır.

MADDE 26- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
1-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları e-Dernek vasıtasıyla kaydedilir ve ilgililere bildirilir.

Mali Hükümler ve Derneğin Gelir Kaynakları
MADDE 27- Mali Hükümler:

  1. Ocak, Genel Kurulca tasdik edilen bütçe ile idare olunur. Yönetim Kurulu bütçedeki fasıllar ve maddeler arasında nakil yapabilirler.
  2. Yönetim Kurulunun, tüzük ve bütçe hükümlerine göre yaptığı mali tasarruflarda Başkanı ile Genel Saymanın veya Başkanın yokluğunda, Başkan Vekili ile Genel Saymanın imzası şarttır.
  3. Kasada 300,00 TL’den fazla para bulunamaz. Günün şartlarına bağlı olarak bu miktar Genel Kurulca arttırılabilir.
  4. Derneğin parası milli bankalardan birine yatırılır. Her türlü işlemler için Yönetim Kurulunca yetkilendirilen üç kişiden birinin imzası yeterlidir.

MADDE 28-Derneğin Gelir Kaynakları:
1- Üye aidatları: Üye Aidatı; Üyelerden giriş ödentisi olarak 50TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, seyahat ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Mevzuata uygun diğer gelirler.         

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:
MADDE 29-Defter tutma esasları:
1-Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
2-Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
3-Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
4-Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
MADDE 30-Kayıt Usulü:
1-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
MADDE 31-Tutulacak Defterler:
1-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
    f) İlim ve istişare kurulunun karar ve mütalaalarının yazılacağı defter.
    g) Üye aidat defteri veya üye sicil kartı defter.
    h) Tesis edilecek kitaplıktaki kitapları bildiren defter.
2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

MADDE 32-Defterlerin Tasdiki:
1-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından veya Notere tasdik ettirilir.
2-Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
MADDE 33-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
1-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
MADDE 34-Gelir ve gider belgeleri:
1-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde Banka tarafından düzenlenen Dekont veya Hesap Özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
2-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
         3-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise   (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
         4-Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
MADDE 35-Alındı Belgeleri:
1-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
2-Eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilerek yapılır.
MADDE 36-Yetki Belgesi:
1-Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
2-Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
MADDE 37-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
MADDE 38-Derneğin Beyanname Verme Durumu:
Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde e-dernek sistemi (Derbis) üzerinden dernek başkanı tarafından deneğin sayfasına işlenir.
Bildirim Yükümlülüğü          
MADDE 39-Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
1-Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. (e-dernek sistemi, Derbis üzerinden dernek başkanı tarafından deneğin sayfasına işlenir.)
2- Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul Toplantı Tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir:
MADDE 40-Değişikliklerin Bildirilmesi:
1-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. (e-dernek sistemi, Derbis üzerinden dernek başkanı tarafından deneğin sayfasına işlenir.)
2-Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
MADDE 41-  Dernekte İç Denetimin Yapılışı:
1-Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
2-Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri           
MADDE 42-Derneğin Borçlanma Durumu:
1-Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
2- Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte ise borçlanma yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
MADDE 43- Tüzük değişikliği:
1-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
2-Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.   
3-Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

     
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
MADDE 44-Derneğin Feshi Durumu:
1- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
2- Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
3-Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 45-Tasfiye İşlemleri:
1-Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde “Sakarya Aydınlar Ocağı Derneği” ibaresi kullanılır.
2-Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
3-Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
4-Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
5-Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği:
MADDE 46-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
MADDE 47-Geçici Madde:
1- Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  
İş Bu tüzük 46 (Kırk altı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Genel Bşk:                                            Genel Bşk. Yrd:                          Genel Sekreter                      
Dr. Öğrt. Üye M. Kemal                                Prof Dr. Abdulvahit                       Dr.Öğrt.Üye
        Cerrahoğlu                                             İmamoğlu                          Selçuk Ural

Genel Sayman (Muhasip)                  Üye             Üye                              Üye
Adem Arı                                 Murat Asan             Cihat Konuk                Barış Gönül

 

 
B&G Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.